Dėl praleistų dienų pateisinimo susirgus

 

Primename, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-10-31 įsakymu Nr. V-1183 yra panaikintas Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  82 punktas:  „Po ligos vaikas gali būti priimtas tik tėvams  (globėjams) pateikus gydytojo pažymą (F  094/a).“

Informuojame, kad  gydytojai neišduoda pažymų pateisinti vaiko praleistas ugdymo dienas dėl ligos, todėl  tėvams reikia pateikti pažymą dėl vaiko ligos pateisinimo raštu.

Tėvų (globėjų) pateisinimas raštu dėl ugdymo įstaigos nelankymo dėl vaiko ligos yra dokumentas, kuriuo vadovausimės ir pateisinsime nelankytas dienas, kai vaikas serga.

Pridedame pažymos formos pavyzdį.