Vaikų priėmimo tvarka

Ikimokyklinis ugdymas

Į mokyklas, kurios įgyvendina ikimokyklinio ugdymo programą, priimami vaikai nuo gimimo iki 6 (atskirais atvejais – iki 5) metų. Tai yra iki tol, kol jie pradės lankyti priešmokyklinio ugdymo grupę.
Priėmimo į mokyklą tvarką ir prioritetus nustato savininkas: savivaldybė, valstybė ar privatus savininkas. Ketindami leisti vaiką į pasirinktą mokyklą, tėvai (globėjai) turi pateikti rašytinį ar elektroninį prašymą mokyklos vadovui ar savivaldybei, jeigu priėmimas savivaldybėje yra vykdomas centralizuotai.
Priimant vaiką į ikimokyklinio ugdymo grupę tėvai (globėjai) ir mokykla pasirašo mokymo sutartį, kurioje nurodoma, pagal kokią programą vaikas ugdysis, programos vykdymo pradžia ir pabaiga bei kita šeimai ir mokyklai svarbi informacija (pavyzdžiui, ugdymo laikas per dieną, savaitę ar metus, atostogų laikas, susitarimai dėl vaiko maitinimo, saugumo, fotografavimo, kito neformalaus ugdymo ar priežiūros ir kt.). Pradėjus lankyti priešmokyklinio ugdymo grupę, pasirašoma nauja mokymo sutartis.

Daugiau informacijos apie ikimokyklinį ugdymą galite rasti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos svetainėje.

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai.
Jeigu tėvai (globėjai) apsisprendžia 5 metų vaiką leisti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, tuomet 6 metų jis turi pradėti mokytis pirmoje klasėje.
Prieš priimant sprendimą vaiką leisti ugdytis vienais metais anksčiau, tėvams (globėjams) siūloma kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo pagalbos tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje gyvena, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Šių tarnybų rekomendacijas tėvai (globėjai) turi gauti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos. Susipažinę su išvadomis, sprendimą vaiką leisti ar neleisti ugdytis anksčiau priima tėvai (globėjai).

Daugiau informacijos apie priešmokyklinį ugdymą galite rasti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos svetainėje.

Aktuali informacija dėl sutarčių pasirašymo – 2020 m. balandžio 22 d.

Priėmimo i darželius tvarka

Teikti prašymą į darželį

Darželiai pagal seniūnijas