MOKESTIS UŽ DARŽELĮ

MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ ĮSTAIGOJE MOKĖJIMAS

Tėvus (globėjus)  prašome mokant už suteiktas paslaugas,  nevykdyti vietinių mokėjimų ir mokėjimų per mobilias programėles.

Tėvai (globėjai) gali užsakyti e. sąskaitą už Ugdymo įstaigoje suteiktas paslaugas savo internetiniame banke, kas taupytų laiką.

E sąskaitos už ugdymo paslaugas užsakymas banke AB Swedbank

Įmokų už suteiktas paslaugas mokėjimai bankuose pagal įmokos kodą 31550 pavyzdžiai

AKTUALI INFORMACIJA

Kaip pateisinti vaiko nelankytas dienas svietimas.vilnius.lt sistemoje.

DĖL MOKEŠČIO UŽ UGDYMĄ IR MAITINIMĄ TVARKOS PAKEITIMO

informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. gegužės 18 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1436 „Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo“ (toliau – Aprašas), kuriuo nuo 2022 m. liepos 1 d. bus pakeistos vienos dienos vaiko maitinimo normos. Taip pat  panaikintas 11¹  punktas, kuriuo buvo reglamentuojama, kad kai įstaigą lanko 2022 m. vasario 24 d. ir vėliau pasitraukusių iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos vykdomų karinių veiksmų Ukrainoje, Ukrainos arba kitų valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių gyvenamoji vieta iki 2022 m. vasario 24 d. buvo Ukrainoje, jų šeimos narių (karo pabėgėlių) vaikai, pateikus šiame punkte nurodytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus vaikų ugdymas ir maitinimas  Vilniaus miesto lopšeliuose-darželiuose yra nemokamas. Nuo liepos 1 d. mokestis už vaiko išlaikymą Vilniaus darželiuose bus taikomas ir Ukrainos karo pabėgėlių vaikams. 

Pridedame Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1-1436 „Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“.

MOKESTIS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ UGDYMO ĮSTAIGOJE

Mokėjimo už ugdymo paslaugas atmintinė pagal įmokos kodą 31550

2021-09-27 atnaujintas lankymo apskaitos tvarkos aprašas

Mokesčio už darželį tvarka

Informuojame, kad 2020 m. liepos 8 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 1-595 buvo pakeistas Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas (pridedama).

Suvestinė redakcija nuo 2020-07-10

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Mokesčio tvarkos 8 ir 11.2.9 p., mokestis už vaiko ugdymą ir maitinimą, paskelbus epidemiją, nemokamas.

Lopšelio – darželio vaikų lankymo apskaitos bei nelankymo tvarkos aprašas koreguojamas, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-12-04 sprendimu (suvestinė redakcija nuo 2020-02-18)

Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Mokestį už vaiko išlaikymą būtina sumokėti iki einamojo mėnesio 25 dienos.

Informuojame, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. keičiasi Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka. Išsamesnę infromaciją rasite šiame dokumente..