ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Vilniaus Markučių lopšelis-darželis  asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

ES duomenų apsaugos gairės