PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priešmokyklinis ugdymas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. yra privalomas.

2022-2023 mokslo metais veikia dvi priešmokyklinio ugdymo grupės: „Drugelių“ ir „Skruzdėliukų“ .  Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal  Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą (2022) Peržiūrėti dokumentą

Svarbi ir atnaujinta informacija dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo pakeitimų bei  naujas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašo.

Pranešame apie priimtus teisės aktus ar jų pasikeitimus:

  • Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo 2021 m. gruodžio 27 d. Nr. V-2303 –

 Peržiūrėti dokumentą bei Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašo 2021 m. gruodžio 27 d. Nr. V-2306 – Peržiūrėti dokumentą

Pagrindiniai pasikeitimai:

  • Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai. Įsigalioja 2023.01.01

Primename, kad 2022-2023 m.m. priešmokyklinį ugdymą vykdyti priimami šios amžiaus grupės vaikai:

5-7 metų – 2016 m. visi vaikai ir pagal tėvų pageidavimą visi 2017 m. gimimo vaikai.  

  • Gali būti pradedamas teikti vaikui, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.Įsigalioja 2023-01-01
  • Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangąpriešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metusĮsigalioja 2022-01-01

PRIEŠMOKYKLINĖS GRUPĖS ATOSTOGOS