SPECIALISTŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS

LOGOPEDAS

Logopedas darželyje teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Logopedo darbo  tikslas: laiku nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus ir bendradarbiaujant su pedagogais ir ugdytinių tėvais juos šalinti.

SPECIALUSIS PEDAGOGAS

Specialusis pedagogas– padeda vaikams, turintiems specialių ugdymosi poreikių, įsisavinti ugdymo turinį ir lavina sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes ir ypatumus.

PSICHOLOGAS

Psichologo pagalbos tikslas – stiprinti vaikų psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos darželyje kūrimą. Padėti vaikams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su tėvais, įtėviais, globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

SOCIALINIS PEDAGOGAS

Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, ugdymo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes ugdytis, augti. Identifikuoti vaiko individualias galimybes ir reikmes, apsaugoti jį nuo grėsmę keliančių veiksnių. Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, grupių auklėtojomis, kitais specialistais, tėvais, įtėviais, globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

MENINIO UGDYMO PEDAGOGAS

  • Meninio ugdymo pedagogas organizuoja vaikų muzikinį ugdymą, lavindama jų muzikinius gabumus, muzikos atlikimo įgūdžius, kūrybinę vaizduotę. Individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių. Bendradarbiauja su grupių pedagogais: lanksčiai derina savo muzikinę veiklą su grupės veikla, dalyvauja vykdomuose projektuose. Rengia vaikus dalyvavimui įvairiuose koncertuose, konkursuose, projektuose.

FIZINIO UGDYMO PEDAGOGAS

  • Fizinio ugdymo specialistas planuoja ir organizuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinių gebėjimų lavinimą. Kuria ugdomąją aplinką, parenka vaiko amžių ir galimybes atitinkančias fizinio ugdymo priemones. Organizuoja sporto šventes ir renginius įstaigoje, su ugdytiniais dalyvauja sporto projektuose.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS / DIETOLOGAS

  • Tvarko vaikų sveikatos dokumentus. Analizuoja ugdytinių sveikatos ir sergamumo rodiklius. Rūpinasi ugdytinių sergamumo profilaktika. Teikia pagalbą vaikams ir pedagogams, ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius. Organizuoja ir prižiūri maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą. Užtikrina sanitarinių-higieninių normų laikymąsi. Teikia ir koordinuoja pirmąją pagalbą. Konsultuoja tėvus sveikatos ir mitybos klausimais. Prižiūri darbuotojų medicininės apžiūros ir sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus.